Ogolne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE

§1. ZAWARCIE UMOWY

1. Niniejsze WARUNKI UCZESTNICTWA wraz z OPIS REJSU stanowią integracyjną część UMOWY-ZGŁOSZENIA w rejsach organizowanych przez Agencję Żeglarską zeglujznami.pl.
2. Za zawarcie Umowy uznawany będzie moment wpłacenie na konto przez Uczestnika pełnej kwoty z uwzględnieniem możliwych upustów.
Wpłaty dokonuje się po prawidłowym wypełnieniu Umowy-Zgłoszenia oraz po potwierdzeniu akceptacji Umowy przez obie strony. Dokonanie wpłaty oznaczać będzie, iż Uczestnik przeczytał i zaakceptował dokumenty wymienione w §1.pkt.1.

§2. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za udział w imprezie w wysokości określonej w Umowie
należy dokonać w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia akceptacji Umowy-Zgłoszenia będącej rezerwacją tymczasową.
2. Nie dokonanie wpłat w terminach określonych w §2. pkt.1. stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora..
2. Wpłaty ze rejs należy dokonać na konto ORGANIZATORA :
Bank Millenium SA. 04 1160 2202 0000 0000 2128 9807 .
W opisie przelewu należy podać imię, nazwisko, numer rejsu i jego datę.
4. Cena podana przez Organizatora jest ceną brutto. Na żądanie Uczestnika wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

§3. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zmianach istotnych warunków Umowy, które był zmuszony wprowadzić przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od Umowy z żądaniem natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Jeżeli Uczestnik, zgodnie z punktem §3 pkt1 , odstępuje od Umowy lub jeżeli
Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru: uczestniczyć w imprezie w innym terminie o tym samym lub wyższym standardzie, lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
3. W wypadkach określonych w punkcie §3 pkt2 Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi z powodu: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomi o tym Uczestnika na piśmie w terminie 10 dni od daty rozpoczęcia imprezy, b) siły wyższej.

§4. REZYGNACJA (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w imprezie może nastąpić tylko w formie pisemnej.
2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów.
3. Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń względem całkowitej wartości zawartej umowy kształtują się następująco: do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy – 350 zł; od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 60% ustalonej ceny; od 15 do 5 dni przed rozpoczęciem imprezy – 80% ustalonej ceny; poniżej 5 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia – 90% ustalonej ceny.
4. Zwrot ewentualnej nadpłaty nastąpi na pisemny wniosek Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia imprezy.
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przejmie obowiązki wynikające z tej Umowy.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; c) siłą wyższą.
2. Jeśli Organizator w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca.
3. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie §5.pkt.2, Organizator nie może żądać od Uczestnika żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy.
§6. REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić ustnie o tym Wykonawcę usługi. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę usługi Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator jest obowiązany w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko.

§7. UBEZPIECZENIE

Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć z wybranym przez siebie ubezpieczycielem na własną rękę.

§8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik powinien posiadać ważny dowód tożsamości.
2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rejsu.

§9. REGULAMIN REJSU ŻEGLARSKIEGO PO MAZURACH
1. Rejs żeglarski odbywa się szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich,
2. Przełożonym całego Rejsu Żeglarskiego jest Komodor Rejsu,
3. Uczestnicy rejsu zorganizowani są w załogi, których liczebność i stan osobowy ustalany jest w dniu rozpoczęcia rejsu,
4. Jachtami dowodzą Sternicy posiadający odpowiednie uprawnienia żeglarskie.
5. Uprawnienia Sterników w stosunku do uczestników rejsu opierają się na zasadach dobrej praktyki żeglarskiej,
6. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do pracy na rzecz jachtu, czyli pełnienia wacht; kuchennej oraz pokładowej i wykonywania w tym zakresie poleceń Sterników,
7. Uczestnik rejsu chcący oddalić się od jachtu musi o tym poinformować Sternika lub Komodora. Komodor ma prawo nie wyrazić zgody.
8. Podczas żeglugi Sternik ma prawo wydać nakaz założenia kamizelek ratunkowych, a uczestnik nie może odmówić wykonania polecenia.
9. Kąpiel (pływanie) w jeziorze odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika. Komodor ani Sternik nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiej kąpieli. Komodor może zakazać kąpieli.
10.Picie alkoholu lub używanie środków o podobnym działaniu w trakcie żeglugi/płynięcia jachtem po jeziorze jest zabronione i może spowodować wydalenie z rejsu bez prawa do ubiegania się o zwrot wniesionych opłat. 11. Uczestnik rejsu będący w stanie nietrzeźwym. Po zbadaniu alkomatem może zostać niedopuszczony do żeglowania i może zostać wydalony z rejsu bez prawa do ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
12.Obowiązuje zakaz palenia w kabinach jachtów papierosów oraz e-papierosów. 13.Uczestnik rejsu oświadcza, iż jego ogólny stan zdrowia jest dobry i nie cierpi na choroby uniemożliwiające uczestnictwo w rejsie żeglarskim,
14.Uczestnik rejsu zobowiązuje się do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej, etyki oraz etykiety żeglarskiej,
15.Uczestnika rejsu obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu rejsu oraz regulaminów odwiedzanych portów i biwaków, a ich nieprzestrzeganie może pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne z wydaleniem z rejsu bez prawa do ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.
16.Uczestnik rejsu może dobrowolnie w dowolnym momencie trwania rejsu zrezygnować z dalszego udziału w rejsie bez prawa do roszczeń z tego tytułu.
17.Za uszkodzenia, utratę sprzętu lub wyposażenia z winy uczestnika , uczestnik odpowiada materialnie przed Wykonawcą rejsu do wysokości wpłaconej kaucji z możliwością postępowania sądowego włącznie, gdy straty przewyższają kaucję. 18.Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za utratę rzeczy osobistych Uczestnika, kradzież, utopienie, zgubienie itp. oraz za utratę lub zniszczenie rzeczy osobistych współuczestnika w wyniku działań Uczestnika.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wizerunek Uczestnika rejsu może zostać utrwalony i rozpowszechniany przez Organizatora do celów dokumentacyjnych, szkoleniowych lub reklamowych. Podpisując Umowę-Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia materiałów zawierających jego wizerunek, pod warunkiem, że zostały one zarejestrowane podczas rejsu. Zgoda powyższa nie może zostać cofnięta w trakcie lub po rejsie.
2. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach Warunki Uczestnictwa lub Opis Rejsu-Karta Informacyjna mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw regulujących prawa konsumenckie. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia sądownie. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów będzie sąd Rejonowy w Pabianicach.